Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

www.promosport.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze Sklepu internetowego dostępnej pod adresem internetowym www.promosport.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików „Cookies”.

2.       Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Wojciech Witkowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą PROMO-SPORT z siedzibą w 32-700 Bochnia, ul. Brzeska 69, NIP: 868 194 57 10, REGON: 122 648 442, telefon kontaktowy: (14) 685 17 70,  601 159 009, poczta elektroniczna: promosport@onet.pl.

1.       Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

3.       Zbiory danych osób korzystających ze strony internetowej zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Dane zawarte w zgłoszeniu są zawsze aktualne i każdorazowo podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później niż w terminie 30 dni od daty zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Administratora.

4.       Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

5.       Administrator stosuje wszystkie wskazane we wniosku GIODO środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

6.       Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

 

§ 2

 Zasady prywatności

1.       Sprzedawca podejmuje wszelkie działania, niezbędne do zachowania prywatności oraz poufności danych osobowych Klientów Sklepu internetowego oraz korzysta z danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim użytkownik powierzył dane Administratorowi.

2.       Klient ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

3.       W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, Sprzedawca niezwłocznie podejmuje działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

4.       Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Klientów Sklepu internetowego przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.

5.       Administrator będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będzie współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

 

§ 3

Zakres i cel zbierania danych osobowych

1.       Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:

a)      w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

b)      w celu zawarcia umowy sprzedaży,

c)      w celu wystawienia faktury VAT,

d)      prowadzenia Konta Klienta,

e)      realizacji usługi Newsletter.

2.       Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a)      imię i nazwisko,

b)      adres poczty elektronicznej (e-mail),

c)      numer telefonu. ,

d)      nazwa firmy,

e)      numer identyfikacji podatkowej (NIP),

f)       adres dostawy

3.       Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne,  i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 4

Polityka „Cookies

1.      Sprzedający zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez. Klienta.

2.    Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do  zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.

3.      Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

4.      Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego,  do czego Klient jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

5.      Klient, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.

6.      Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome,  Opera.  

 

§ 5

Prawa i obowiązki

1.      Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2.      Klient,  ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, a także usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, przysługuje bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3.      W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4.      Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego , bądź ich poważnym ograniczeniem.  

5.      Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

 

§ 6

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów i Potencjalnych Klientów sklepu internetowego Promo-Sport W. Witkowski.
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W. Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sklep Sportowy Promo-Sport W.Witkowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul.Brzeska 69, 32-700 Bochnia, NIP 8681945710, REGON 122648442, adres poczty elektronicznej: promosport@onet.pl, numer telefonu: 601159099 (dalej ADO); Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw: zachęcamy do kontaktu z doradcą Klienta pod numerem telefonu: 601159099,z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: promosport@onet.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora: firmy kurierskie, księgowość .Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, albo do wygaśnięcia roszczeń z rękojmi lub gwarancji; posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili
oraz prawo do przenoszenia danych; posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych ;
podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne; nie przekazujemy Twoich danych do krajów spoza UE.